Ми знаходимось


Статут школи

Статут:              
Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1.  Повна назва навчального закладу – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
,,ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ № 3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”.
 1.2. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,ПОЛТАВСЬКА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”: 36039, м. Полтава, вул. В.Чорновола, 4, тел.: (0532) 60-81-05,  електронна адреса: e-mail: specschool3poltava@ukr.net
1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ ступенів №3 ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є юридичною особою, яка має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.
 1.4. Засновником (власником) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  №3ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” є Полтавська міська рада в Полтавській області, яка в межах своїх повноважень приймає рішення про внесення змін до Статуту Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3; про призначення ліквідаційної комісії; про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу; про реалізацію права власності на майно.
 1.5. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ,,ПОЛТАВСЬКА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”  (далі–Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, інструкцією про порядок конкурсного прийому дітей до гімназій, ліцеїв колегіумів, спеціалізованих шкіл та власним статутом.
 1.6. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів із поглибленим вивчанням  іноземних мов складається:
І ступінь - початкова школа (1-4 класи з поглибленим вивченням іноземних  мов), термін навчання 4 роки .
ІІ ступінь - основна школа (5-9 класи), термін навчання 5 років із  поглибленим вивченням іноземної філології у відповідності з кадровим та методичним забезпеченням.
ІІІ ступінь - старша школа (10-11 класи), термін навчання 2 роки, із  напрямком профілізації - іноземна мова.
 2. МЕТА  І   ЗАВДАННЯ
 2.1.Головним завданням Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської міської ради Полтавської області»  є забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, формування й розвиток соціально зрілої творчої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленості до професійного самовизначення, створення умов для всебічного розвитку особистості, для навчання талановитої молоді, залучення її до систематичної науково – дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру, забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти відповідно до державних навчальних програм.
 2.2. Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської міської ради Полтавської області» діє на підставі Статуту, який розробляється навчальним закладом на основі Положення про загальноосвітній заклад, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Статут затверджується власником – відповідним органом управляння освітою, реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
 
3. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”
3.1. Зарахування учнів до закладу здійснюється  на конкурсній  основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та правил конкурсного прийому до Полтавської  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області.
 3.2.Директор школи зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 3.3.Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора школи.
Для зарахування учнів до Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3Полтавської міської ради Полтавської області» батьки або особи, які їх заміняють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
 3.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
 3.5. Переведення учнів  Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3Полтавської міської ради Полтавської області» до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяву із зазначеними причинами вибуття. У разі переходу учнів до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах навчального пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяви із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
 3.6. Учні  закладу, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча  б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із закладу.
За рішенням педагогічної ради  закладу, погодженим з відповідним органом управління освітою виконавчого комітету Полтавської міської ради, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із зазначеного  закладу та переведення їх до закладу за місцем проживання.
 3.7.Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється  відповідний орган управління освітою  виконавчого комітету Полтавської міської ради. За сприяння відповідного органу управління освітою виконавчого комітету Полтавської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини з закладу до  відповідного органу управління освітою виконавчого  комітету Полтавської міської ради.
 3.8 Рішення про відрахування із закладу  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою  виконавчого комітету Полтавської міської ради  такі діти переводяться до іншого навчального закладу.
  
4. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 4.1. Навчально-виховний процес у Комунальному закладі «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської міської ради Полтавської області»  здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план затверджується міським управлінням освіти, погоджується Державною санітарно-епідемічною службою.
У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.
Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.
 
4.2. Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
 
4.3. Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» обирає форми, засоби й методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власним статутом з урахуванням специфіки закладу.
 4.4. Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 4.5. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання.
 4.6. Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів, та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу).
 4.7. Поділ класів на групи при поглибленому вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.
 4.8. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії. У класах із поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, крім традиційних методів і форм, використовуються інноваційні технології навчання.
 4.9. Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі за переліком (курси, гуртки, факультативи), затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно чинного законодавства.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодження Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.
 4.10. Навчальний рік у Комунальному закладі «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» починається з першого вересня й закінчується не пізніше першого липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявністю акта, що підтверджує підготовку приміщення школи до нового навчального року.
Структура навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюється школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням із відповідним органом управляння освітою. Усі класи Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» працюють за 5-денним робочим тижнем. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.
 4.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.
 4.12. Режим роботи Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» визначається на основі нормативно - правових актів та за погодженням Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Тривалість уроків становить :
1 класи                       - 35 хвилин;
2-4 класи                    - 40 хвилин;
5-11 класи                  - 45 хвилин.
Різниця в часі навчальних занять 1-4 класах для вчителів компенсується:
- для класних керівників:проведенням додаткових занять;
  для вчителів іноземної мови, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва: проведенням індивідуальних консультацій.
- для вчителів фізкультури: проведенням додаткової фізкультурні хвилинки після кожного уроку.
- зміна тривалості уроків допускається за погодженням із міським відділом освіти та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
 4.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше, як 10 хвили і великими перервами (після 3-го уроку -20 хвилин, після 5-го уроку - 25 хвилин).
 4.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів.
 4.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком