Ми знаходимось


Рада Комунального закладу

Ухвалено  рішенням                                                                                                                      Затверджено:
загальношкільних                                                                                                                          директор школи
батьківських  зборів                                                                                                                        Марталішвілі Л.А.
9 грудня 2016 р.                                                                                                                              наказ №34-АГ від 03.02.17


Положення
про Раду Комунального закладу
«Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3
Полтавської міської ради Полтавської області»
 
1. Загальні полодження.

    1.1.  Рада Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» ( далі по тексту – Рада закладу, Рада)  - виборний орган стратегічного  керування Полтавською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №3,  діяльність якого здійснюється на підставі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778 та Статуту школи .
   1.2.  Головною метою діяльності Ради є сприяння школі в здійсненні її завдань, передбачених Статутом,  підвищення якості навчально-виховного  процесу. Рада не має права втручатися в поточну оперативно-розпорядну діяльність адміністрації школи.
  1.3.  Рада закладу є  найвищим колегіальним органом самоврядування в навчальному закладі, що діє у період між проведенням загальношкільних зборів (конференції).
  1.4.  Рада здійснює свою діяльність у відповідності до цього Положення, діючих законодавчих та нормативних актів України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи,  інших локальних нормативних актів школи. Як орган самоврядування, що не є юридичною особою, діяльність Ради не потребує регламентації Статутом.
  1.5  Діяльність членів Ради ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, колегіальності, гласності у прийнятті рішень.
  1.6.  Дане Положення регламентує:
- чисельність і порядок формування Ради
- діяльність Ради;
- компетенції  та права Ради.

  1.7.  Члени Ради не одержують  фінансової  винагороди за роботу в Раді.

2. Мета, завдання,  права та принципи діяльності  Ради закладу:
 
   2.1.   Метою діяльності Ради є:
·     Об'єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів  щодо розвитку  закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу,
·     Розширення колегіальних форм управління навчальним закладом,
·     сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
·     формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
·     підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 
   2.2.    Основними завданнями Ради є:
·     підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності;
·     визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
·     організація виконання рішень загальношкільних зборів (конференції);
·     формування в закладі  сприятливого виховного середовища;
·     створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
·     сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
·     підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
·     сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
·     ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти в навчальному закладі;
·     визначення доцільності надання приміщень закладу в оренду та суборенду;
·      участь у розгляді конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу  за необхідністю;
·     стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
·       залучення громадськості, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
·     зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладам з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 
  2.3.  Права  і  повноваження Ради закладу:
·   Надавати  адміністрації  школи пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов і мов національних меншин та повною мірою сприяти реалізації таких пропозицій в межах своїх повноважень.
• Спільно з адміністрацією розглядати та затверджувати план роботи навчального закладу та контролювати його виконання.
• Спільно з адміністрацією здійснювати контроль за виконанням Статуту навчального закладу.
• Затверджувати запропонований  педагогічною радою режим роботи навчального закладу.
• Спільно з педагогічною радою ухвалювати рішення про  представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"  та про претендентів на отримання премії міського голови.
• Спільно з педагогічною радою визначати доцільність вибору навчальних  предметів варіативної частини робочих навчальних планів з урахуванням можливостей, потреб учнів, а також тенденцій розвитку регіону, суспільства та держави.
• Виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації  позакласної та позашкільної роботи з учнями; морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу тощо за рахунок коштів БО «Наша рідна школа» та інших незаборонених чинним законодавством джерел.
 За рішенням загальношкільних зборів (конференції)  тимчасова комісія зі складу Ради закладу може виконати функції  Наглядової Ради за діяльністю благодійної  організації «Наша рідна школа».
·Звертатися  від імені закладу  до БО «Наша рідна школа» та інших підприємств, організацій, установ будь-яких форм власності з клопотаннями  про виділення чи спонсорування коштів на реалізацію мети своєї діяльності.
•  Розглядати скарги й заяви, які надійшли до Ради від учнів, їхніх батьків або педагогів на дії (бездіяльність) всіх учасників  навчально-виховного процесу та на порушення  ними Статуту школи .
   Порушувати вмотивовані  клопотання  перед керівництвом закладу та засновником щодо виключення з числа учнів школи окремих учнів.
· Приймати  звіт від адміністрації школи та інших загальношкільних структур по напрямкам їх діяльності щорічно.
·  Ініціювати проведення добродійних акцій (ярмарок, конкурсів тощо).
·  Сприяти  розвитку , осучасненню та комп»ютерізації закладу.
·  Оганізовувати громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів,  ухвалювати рішення про надання матеріальної допомоги  учням.
 
2.4.  Рада  закладу  діє на засадах:
·    законності,
·    гласності;
·   колегіальності ухвалення рішень;
·   добровільності ,
·   рівноправності членства.
 
3. Структура Ради закладу  та організація її діяльності:
 
   3.1.  Рада закладу формується з числа осіб, зацікавлених у підтримці й удосконаленні діяльності школи.  До Ради закладу  входять директор школи, голова БО «Наша рідна школа», представники батьків,і вчителів в рівній кількості, а також виключно на дорадчих правах - учнівське самоврядування та по 2 учня 9-11 класів, яким на день обрання виповнилось 14 років.  До роботи в Раді також можуть залучатися представники громадськості ( за їх погодженням).
Представники від педагогічного колективу  до Ради закладу обираються рішеням педагогічної  ради школи, від учнів  IІ-III ступенів навчання, яким виповнилося 14 років та представники від  органів  учнівського самоврядування – класними учнівськими зборами ,від  батьків - класними батьківськими зборами.  
   3.2. Щорічно на початку року склад Ради оновлюється в звязку із закінченням навчання окремих її членів, припинення членства окремих батьків після вибуття їх дітей з навчального закладу, звільненням окремих педагогічних працівників, членів адміністрації та самовідводами.
   3.3.  Кількість засідань Ради визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.
   3.4. Очолює Раду закладу  голова,  який обирається членами Ради зі складу Ради на один  рік. Головою Ради не можуть бути учень, директор школи, голова БО «Наша рідна школа» та голова загальношкільного батьківського комітету.
   3.5. Засідання Ради може скликатись головою Ради, ініціюватись директором навчального заклад  або ¼ складу   членів Ради. Дата, час, порядок денний засідання, а також необхідні матеріали повідомляються й передаються членам Ради не пізніше, ніж за 3 дні до засідання Ради.
   3.6. Перше засідання Ради скликається директором школи не пізніше, ніж через місяць після її формування. На першому засіданні Ради обираються голова, заступник голови, секретар Ради відкритим голосуванням більшістю голосів.

   3.7. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається Радою.
   3.8. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
   3.9.  Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.
   3.10.  Рішення Ради, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків через загальнодоступні локальні засоби інформування учасників навчально-виховного процесу.
   3.11. Члени ради працюють  виключно на громадських засадах. Протоколи засідань Ради зберігаються в переліку документації школи у відповідності до номенклатури. Документація Ради  зберігається протягом 5 років та передається до архіву школи по акту.
   3.12.Оскарження рішень Ради закладу відбувається у відповідності до норм чинного законодавства; створюється узгоджувальна комісія , яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять  адміністрація школи голова Ради або заступник голови, голова БО «Наша рідна школа», а також можуть запрошуватись представники засновника закладу (за згодою ), голова профспілкового комітету навчального закладу та учні зі складу Ради.
   3.13.  Для виконання своїх функцій Рада має право запрошувати на засідання Ради будь-кого з  учасників навчально- виховного процесу  школи для одержання роз'яснень, консультацій, заслуховування звітів з питань, що входять у компетенцію Ради.
   3.14. Організаційно - технічне забезпечення діяльності Рада покладає на адміністрацію школи .Адміністрація школи забезпечує засідання Ради необхідними приміщенням, педагогічними, довідковими й іншими матеріалами стосовно питання, що розглядається.
   3.15. Припинення діяльності Ради або зміна її правового статусу може бути ухвалено рішенням загальношкільних зборів (конференцією).
 
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком