Ми знаходимось


Правила конкурсного приймання учнів

Затверджено
Директором КЗ «Полтавська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№3Полтавської міської ради
Полтавської області»
Гринь І.М.___________________
 
 
 
Правила конкурсного приймання учнів
до Наукового ліцею № 3
 Полтавської міської ради
 
 
 
 
СХВАЛЕНО
на спільному засіданні педагогічної ради та Ради школи      протокол
№18/3   від 08.05.19р.
 
 
 


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ
 
1. Порядок зарахування до Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області (далі – Порядок зарахування) складений відповідно до Закону України Про освіту, Закону України від 01.06.2010 № 2297-6 «Про захист персональних даних»,Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367, Статуту Наукового  ліцею, рішення спільного засідання педагогічної ради та Ради закладу  (протокол № 18/3 від 08.05.19р.)
 
 2. Цей Порядок зарахування визначає механізм зарахування вступників до Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області (далі – Науковий ліцей №3) у 2019 році для здобуття профільної середньої освіти за денною формою навчання.
 
3. Порядок зарахування, види, форму проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою Наукового ліцею та затверджуються директором закладу.
 
4. До 5 класу Наукового Ліцею №3 зараховуються випускники 4-х класів цього закладу, які виявили бажання навчатися у Науковому ліцеї, а також учні інших закладів міста, відповідно до поданих заяв.
 
5. Зарахування до Наукового ліцею №3 здійснюється відповідно до наказу по закладу, що видається на підставі заяв про зарахування або за результатами конкурсних випробувань, які здійснюються на безоплатній основі.
Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
Після видання наказу про зарахування за наявності вільних місць зарахування відбувається у порядку надходження заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на веб-сайті Наукового ліцею №3 упродовж двох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.
 
6. Конкурс проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) Наукового ліцею №3  з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
Порядок зарахування, зразки завдань конкурсних випробувань та критерії оцінювання оприлюднюються на інформаційному стенді та на веб-сайті закладу не пізніше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.
 
 
7. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним із предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором Наукового ліцею.
 
8. Вступники до Наукового ліцею№3 (у разі, якщо кількість поданих заяв вища,  ніж  кількість місць у класі) проходять конкурсні випробування:
-  англійська мова (письмово й усно);
-  загальний тест (письмово, охоплює вивчений матеріал з курсів «Я у світі», «Природознавство», «Українська мова», «Математика» за 4 клас).
      Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.
Критерії оцінювання конкурсних випробувань додаються (Додатки 1,2).
Конкурсні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової освіти.
Конкурс є публічним заходом, що відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 
9. До початку та впродовж навчального року для зарахування до 2-11 класів Наукового ліцею №3 за наявності вільних місць додаткові конкурсні випробування проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні) і можуть бути зараховані  учні, які за результатами конкурсних випробувань отримали оцінки, що відповідають високому рівню навчальних досягнень з англійської мови та достатньому або високому рівню - з української мови.
 
 
 ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 
10. Заяви про зарахування до Наукового ліцею №3 подаються до 30.052019 року з 9:00 до 16:00, до Приймальні.
 
11. Батьки вступника, інші його законні представники, подають особисто (із пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) заяву про зарахування, до якої додаються:
- оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);
- оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.
Копії завіряються у Науковому ліцеї №3 за умови пред’явлення оригіналу відповідного документа.
 
12. Вступники або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають свідоцтва про народження та/або документа про освіту, зараховуються до Наукового ліцею без подання зазначених документів згідно з цим Порядком зарахування.
У разі відсутності свідоцтва про народження для сприяння в його оформленні директор ліцею невідкладно інформує орган опіки і піклування за місцем проживання вступника чи місцезнаходженням закладу освіти.
У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахований вступник, результати попереднього навчання можуть бути встановлені відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.
 
13. Конкурс оголошується, якщо станом на 16.00 год. 30 квітня кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць у класі (класах) – 30.
 
14. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється на інформаційному стенді та веб-сайті Наукового ліцею №3 не пізніше 01червня із зазначенням часу і дати проведення конкурсних випробувань та місця проведення відповідно до розкладу.
 
15. Вступники, які не з’явилися на конкурсні випробування з поважних причин (хвороба, смерть близьких, стихійне лихо тощо), подають відповідну довідку, на підставі якої їм надається право участі в додаткових вступних випробуваннях, терміни проведення яких визначає конкурсна комісія. Для вступників, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування, додаткове вступне випробування не проводиться.
 
16. За результатами конкурсних випробувань право бути зарахованими на особливих умовах мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Конкурсна комісія рекомендує їх до зарахування за умови успішного складання вступних випробувань (якщо вступники набрали 1/2 максимальної кількості балів).
 
17. До аудиторій, визначених для складання конкурсних випробувань, допускаються лише вступники, члени предметної комісії .
 
18. Перевірена письмова робота повинна містити підпис учителя, який перевіряв, та кількість набраних балів. 
 
19. Результати конкурсного випробування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії, який підписується всіма членами предметної комісії. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочі дні після його проведення.
 
20. Діти (учні,  вихованці),  які згідно з рейтингом рекомендовані до зарахування до Наукового ліцею на підставі  рішення  конкурсної  комісії  наказом директора  не пізніше 18.06.19  зараховуються до Наукового  ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області.
 
21. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються на дошці оголошень у приміщенні Наукового ліцею №3.
 
22. Письмові роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у Науковому ліцеї №3 не менше одного року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
 
 ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЇ, АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ
 
23. Учасник конкурсу (один із батьків чи інший законний представник), який не згоден із рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до голови апеляційної комісії. Апеляційна комісія розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів із дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
 
24. Апеляційна комісія має право:
1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;
2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
3) визнати результати конкурсу недійсними.
У випадку визнання результатів конкурсу недійсними заклад організовує конкурс повторно.
 
 
 
Додаток 1 Критерії оцінювання загального тесту (4клас)
Додаток 2 Критерії оцінювання конкурсного випробування з англійської мови (4 клас)
Додаток 1
 
Критерії оцінювання загального тесту
 
Завдання для вступу до ліцею є інтегрованими та передбачають перевірку рівня сформованості в учнів уміння спілкуватися державною мовою, математичної грамотності, компетентностей у природничих науках і технологіях,соціальних і громадянськихкомпетентностей,  загальнокультурної грамотності.

з/п
Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів
 1.  
Завданнязакритого типу з виборомоднієївідповідісередчотирьох запропонованихваріантів 4 1 4
 1.  
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами 1 3 3
 1.  
Конструюванняречень (словосполучень)за схемою 1 3 3
 1.  
Творче завдання: побудова зв’язного висловлювання з 3-4 речень 1 4 4
 1.  
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки рівня загальнокультурної компетентності учня 2 5 10
Разом 9 - 24
 
Додаток 2
Критерії оцінювання конкурсного випробування
з англійської мови (4 клас)
 
      Тестування з англійської мови для учнів 4-го класу проводиться у письмовій формі, складається з трьох частин (аудіювання, читання та письмо) та триває 45 хвилин.
Частина І. Аудіювання. (15 хв)
Учніслухають у запису текст – від 2 до 3 хвилин та виконують 12 тестовихзавдань.. Максимальна оцінка – 12 балів (1 правильна відповідь – 1 бал).
Формизавдань: множиннийвибір з трьомаваріантамивідповідей/завданняізвиборомвідповідівірно/невірно/ завдання на встановлення відповідності/ запитання з короткими відповідями (2-3 слова).
Частина 2. Читання. (15 хв)
Учнічитають текст (обсяг – 250-350 друкованихзнаків) та виконують 12 тестовихзавдань. Максимальна оцінка – 12 балів (1 правильна відповідь – 1 бал).
Формизавдань: множиннийвибір з трьомаваріантамивідповідей/завданняізвиборомвідповідівірно/невірно/ завдання на встановлення відповідності/ запитання з короткими відповідями (2-3 слова).
Частина 3. Письмо. (15 хв)
Учень (учениця) умієнаписатиповідомлення, правильно використовуючилексичніодиниці в рамках однієї з поданих тем, пов'язаних з повсякденнимжиттям.Обсягписьмовогоповідомлення – 6-8 речень. Максимальна оцінка – 12 балів
TOPICS
 1. MY FAMILY AND I
     (Name members of your family, describe them, tell how you like spending your   time together and why your family is unique.)
 1. SHOPPING
(Name your favourite shops, what you can buy there, tell about your last shopping.)
 1. SCHOOL LIFE
(Name the school you study at, when your school starts and how many days a week you go to school, name subjects you study and describe your favourite one, tell about after school activities.)
 1. MY HOUSE/FLAT
(Where your house/flat is, what rooms you have, what your favourite room is and what you like doing there.)
 1. NATURE. MY PET
(Tell what you think about nature and animals, tell about your visit to the zoo, tell about your pet.)
 1. MY FAVOURITE HOLIDAY
(Name your favourite holiday, describe it, tell how you celebrate it.)
 1. MY FRIEND
(Name your friend, describe him/her, tell what you like doing together and why your friend is special.)

        8. TRAVELLING
     (Name kinds of travelling, describe your favourite one, tell about your last trip.)
 
 
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком